Afdrukken Afdrukken

Artikel 1

 1. Wie lid van de vereniging wil worden deelt dat schriftelijk mee aan het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Bij niet toelating tot lid door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Bij toelating tot het lidmaatschap of kandidaat-lidmaatschap ontvangt men een volgnummer. Dit volgnummer bepaalt de volgorde waarop vrijgekomen of ter beschikking komende tuinen zullen worden toegewezen. Bij de toewijzing zal de volgende procedure worden gevolgd:
  • Op tuinen, vrijgekomen in de periode van 1 september tot 1 maart, kunnen leden (reeds in het bezit van een tuin) bij voorrang inschrijven. Genoemde leden kunnen slechts op één tuin dit voorrangsrecht doen gelden.
  • Toewijzing zal plaatsvinden aan het lid met het laagste volgnummer. Na toewijzing ontvangt dit lid het hoogste volgnummer.
  • De tuinen die onverdeeld blijven zullen aangeboden worden aan de leden, die nog niet in het bezit van een tuin zijn.
  • Toewijzing vindt dan plaats in volgorde van de wachtlijst.
   Indien een lid van tuin wil veranderen volgens de hierboven beschreven procedure, kan deze verandering niet eerder plaatsvinden dan dat de te verlaten tuin schoon is opgeleverd. Ook de wijze van tuinieren op de oude tuin wordt in overweging meegenomen bij het toekennen. Uitsluitend schriftelijke aanmeldingen voor tuinruil worden in behandeling genomen.
 3. De eerste twee jaar van het lidmaatschap gelden als een proefperiode. In die periode heeft het bestuur het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen als blijkt dat het lid zijn/haar perceel niet bewerkt of onderhoudt zoals in het tuinreglement is vastgesteld en daarop al tweemaal is aangesproken door het bestuur.

Artikel 2

 1. Het lidmaatschap eindigt zoals genoemd in de statuten in artikel 7 lid 1, door de dood van een lid. Wanneer bij overlijden van een lid zijn weduwe of haar weduwnaar of samenwonende partner daartoe schriftelijk de wens te kennen geeft, kan zij of hij in het bezit van de tuin van de overledene blijven, op voorwaarde, dat zij of hij zich direct als lid der vereniging zal melden.
 2. Indien een lid vanwege ziekte niet meer in staat is, zijn of haar tuin te onderhouden en dit door een familielid of kennis laat doen kan dit slechts voor de duur van twee tuinjaren.

Artikel 3

Voor elke tuin die wordt verpacht dient, door de huurder hiervan, een waarborgsom te worden betaald. Deze waarborgsom wordt bij opzegging, indien de tuin netjes wordt achtergelaten, terugbetaald. De hoogte van de waarborgsom wordt bepaald door de algemene jaarvergadering. Eventuele andere financiële verplichtingen die nog zijn voldaan worden verrekend bij terugbetaling.

Artikel 4

a. Een lid betaalt de vereniging een jaarlijkse contributie, te betalen binnen drie weken na factuurdatum. Na deze datum zal een herinnering worden gestuurd met een termijn van 2 weken. Als er dan nog niet betaald is, zal een aanmaning worden gestuurd waarbij het te betalen bedrag met de wettelijke rente zal worden verhoogd. Indien er dan binnen 7 dagen nog is betaald kan het bestuur beslissen het lid te royeren.

Het bestuur kan de verenigingscontributie verhogen met maximaal 10% per jaar, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

 • Nieuwe leden: Bij toetreding als lid in het eerste half jaar is de volle contributie voor het lopende jaar verschuldigd. Wordt men tijdens het lopende jaar lid, dan is men een evenredig deel van de contributie verschuldigd.
 • Kandidaat-leden betalen de helft van de verenigingscontributie.

b. De jaarlijkse contributie bestaat uit de volgende elementen.

 • Verenigingscontributie. Deze wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering.
 • Lidmaatschapscontributie van een organisatie die de belangen van de vereniging behartigt. In het geval dat de vereniging lid is of wordt van een dergelijke organisatie betalen alle leden tezamen het lidmaatschap hiervan. Lid worden of blijven van een dergelijke organisatie wordt besloten door de algemene vergadering.

c. De rekening voor de pacht (huur van de tuin) wordt gelijktijdig met de contributie verstuurd. De pacht wordt evenredig verhoogd met de pachtverhoging door de verhuurder (Gemeente Wormerland).

Nieuwe leden: Bij toetreding als lid in het eerste half jaar is de volle pacht voor het lopende jaar verschuldigd. Wordt men tijdens het lopende jaar lid, dan is men een evenredig deel van de pacht verschuldigd

d. Materialen besteld via de vereniging worden uitsluitend tegen contante betaling geleverd.

Artikel 5

Als bestuurder zijn alleen verkiesbaar leden van de vereniging die tenminste een half jaar als lid zijn ingeschreven. Naast de voorzitter bestaat het bestuur uit; de secretaris, de penningmeester en de overige leden. De functie van secretaris en penningmeester kan in één persoon verenigd zijn

Artikel 6

De voorzitter:

 1. Zorgt voor het naleven der statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regels en wettig genomen besluiten en bepalingen.
 2. Leidt de vergaderingen.
 3. Is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging, de woordvoerder van het bestuur.
 4. Kan alle stukken uitgaande van de vereniging – zo hij zulks verlangt – mede ondertekenen.
 5. Controleert en ondersteunt de werkzaamheden der bestuurs – en eventuele commissieleden.
 6. Belegt in overleg met de secretaris – en bij ontstentenis van de laatste – met twee andere bestuursleden de algemene vergadering, zo dikwijls als nodig geacht wordt, echter met inachtneming van artikel 15 der statuten.

Artikel 7

De secretaris:

 1. Schrijft alle vergaderingen uit en stelt samen met de voorzitter de agenda hiervoor op.
 2. Hij/zij houdt het ledenregister en de wachtlijst bij, voert de correspondentie, draagt zorg voor de communicatie tussen het bestuur en de leden en verzorgt tevens het archief.
 3. Vervangt de penningmeester bij ontstentenis en treedt dan in zijn rechten en verplichtingen.

Artikel 8

De penningmeester:

 1. Ontvangt en boekt alle gelden.
 2. Houdt ten name van de vereniging een rekening bij een financiële instelling (bank)
 3. Stort alle beschikbare gelden op deze rekening(en) en doet zo mogelijk alle betalingen over deze rekening(en).
 4. Is verplicht te allen tijde aan het bestuur en ieder jaar aan de kascontrolecommissie, inzage in de kas en administratie te verschaffen.
 5. Brengt aan de jaarvergadering een schriftelijk en goed overzichtelijk financieel verslag uit aan de leden. Genoemd verslag zal gelijktijdig met de convocatie voor de jaarvergadering aan de leden worden toegezonden.
 6. Maakt in overleg met de overige bestuursleden de begroting voor het volgende jaar. Deze begroting behoeft de goedkeuring met meerderheid van stemmen van het volledige bestuur en wordt eveneens aan de algemene vergadering gelijktijdig met de convocatie daarvoor aan de leden toegezonden.
 7. Vervangt de secretaris bij ontstentenis en treedt dan in zijn rechten en verplichtingen.

Artikel 9

Het eerste bestuurslid:

 1. Vervangt de voorzitter bij ontstentenis en treedt dan in zijn rechten en verplichtingen.
 2. Is voorzitter van de tuincommissie en geeft leiding aan deze commissie.
 3. Beheert een kleine kas waarmee benodigdheden voor het complex of ledengebouw kunnen worden betaald en geeft maandelijks een overzicht hiervan aan de penningmeester. Uitgaven van meer dan € 250,00 moeten eerst met het bestuur worden besproken.

Artikel 10

Het tweede bestuurslid:

 1. Vervangt het eerste bestuurslid bij diens ontstentenis en treedt dan in zijn rechten en verplichtingen.
 2. Zal die taken uitvoeren, welke hem door de overige bestuursleden en/of algemene vergadering worden opgedragen.

Artikel 11

Besluiten van het bestuur kunnen slechts genomen worden als tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn. Bestuursbesluiten kunnen slechts met een meerderheid van geldige stemmen – op een vergadering uitgebracht – genomen worden. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 12

Er is een kascontrolecommissie bestaande uit drie leden die gekozen worden op de jaarlijkse algemene vergadering. De kascontrolecommissie heeft als taak de controle op de administratie en op het beheer van de penningmeester. Zij controleert de kas, de saldi op de rekeningen en eventueel geldswaardige papieren en vergelijkt die met het kasboek. Zij gaat na of de uitgaven gedekt zijn door rechtsgeldige documenten en of deze uitgaven gedaan zijn met inachtneming van de statuten, reglementen en/of wettig genomen besluiten. Zij verricht verder elke controle, die zij nuttig en nodig acht. De controle vindt éénmaal per jaar plaats en verder zo dikwijls als het bestuur en/of leden dit nodig achten. Van haar bevindingen brengt de commissie schriftelijk verslag uit aan het bestuur binnen acht dagen na elke controle. Van de gekozen commissieleden treedt er elk jaar één af. Van de kascontrolecommissie mag geen der verenigingsbestuurders lid zijn.

Artikel 13

Elke sleutel van de vereniging is en blijft eigendom van de vereniging. De sleutels van de toegangspoort en het gebouw zijn ter beschikking van elk lid, kandidaat-lid of donateur met dien verstande dat hiervoor een waarborgsom moet worden betaald die na inlevering van de sleutel(s) zal worden teruggegeven. De hoogte van de waarborgsom wordt bepaald door de algemene jaarvergadering.

Artikel 14

Een deel van de extra baten verkregen uit de gezamenlijke inkoop van materialen zal worden toegevoegd aan de verenigingskas t.b.v. de kosten voor de telefoon en wateraansluiting te dekken. Een ander deel van de extra baten wordt aan de leden verrekend in de vorm van een korting op deze materialen.

Artikel 15

Onverminderd de verplichting tot schriftelijke aanmelding tot het lidmaatschap, zal eerst tot toelating worden overgegaan, nadat het lid of kandidaat-lid de contributie voor het eerste jaar heeft voldaan.

Artikel 16

Indien op de algemene vergadering wordt besloten om in het tuinseizoen een open dag te organiseren wordt tijdens de algemene vergadering een besluit genomen over het bestedingsdoel van de eventuele opbrengst.

Dit Algemeen reglement is gemaakt in 2010 naar aanleiding van de gewijzigde statuten die notarieel zijn vastgelegd op dd. 8 december 2010

Terug naar boven